Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

20. nedeľa A

   Farské oznamy    20. nedeľa A Liturgický kalendár Pondelok : Sv. Pia X papeža , spomienka Utorok : Panny Márie kráľovnej, spomienka Štvrtok : Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok Nedeľa :...

19. nedeľa A

   Farské oznamy : 19. nedeľa A Liturgický kalendár Pondelok : Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka , spomienka Utorok : NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, prikázaný sviatok Nedeľa : 20. A Sväté...

Premenenie Pána

  Farské oznamy  : Premenenie Pána Liturgický kalendár Utorok : Sv. Dominika zakladateľa rehole dominikánov, spomienka Streda : Sv: Terézie Benedikty, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok Štvrtok : Sv. Vavrinca,...

17. nedeľa A

  Farské oznamy : 17. Nedeľa  A Liturgický kalendár Pondelok : Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza a zakladateľa SJ, spomienka Utorok : Sv. Alfonz Mária de Liguori, zakladateľ CSsR, spomienka piatok: Sv. Jána...

Všetky oznamy