Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka štvrtok:            Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok nedeľa:            ôsma nedeľa v cezročnom období Najsvätejšej Trojice, slávnosť   úmysly svätých omší:...

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: Utorok:           Sv. Mateja, apoštola, sviatok štvrtok:           Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka nedeľa:           Nedeľa zoslania Ducha Svätého   úmysly svätých omší: (13. – 19. mája 2024) Pondelok...

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: štvrtok:           Nanebovstúpenie Pána, slávnosť nedeľa:           Siedma veľkonočná nedeľa   úmysly svätých omší: (6. – 12. mája 2024) Pondelok Neporadza 1900 Za † Milan Tunega a starí rodičia Utorok D....

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok štvrtok:           Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka piatok:             Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok nedeľa:           Šiesta veľkonočná nedeľa  ...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy