Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Čítanie Božieho slova

Čítanie Božieho slova : modlitba pred čítaním Svätého Písma : Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste....

15-16. nedeľa

Farské oznamy  :  15-16.  nedeľa Liturgický kalendár : Utorok  : Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov patrónom našej diecézy Nedeľa : 16. Nedeľa  Pondelok : Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Streda: Sv....

14. nedeľa B

 Farské oznamy : 14. nedeľa Liturgický kalendár : Streda : Sv. Benedikta, opáta a patróna Európy, sviatok Nedeľa : 15. Nedeľa   Sväté omše :     Pondelok 9.7. Utorok 10.7. Streda 11.7....

13. nedeľa

   Farské oznamy : 13. nedeľa Liturgický kalendár : Pondelok : Návšteva Panny Márie, sviatok Utorok : Sv. Tomáša, apoštola Štvrtok  : SV. CYRILA A METODA SLOVANSKYCH VIEROZVESTOV, slávnosť  Nedeľa : 14....

Všetky oznamy