Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Farské oznamy: 28 – Nedeľa C

DVADSIATA ôSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:           Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka štvrtok:          Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka piatok:            Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok nedeľa:         ...

Farské oznamy: 27 – Nedeľa C

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:       Ružencovej Panny Márie, spomienka nedeľa:          Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období     úmysly svätých omší: (7. – 13. októbra 2019) Pondelok...

Farské oznamy: 26 – Nedeľa C

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:       Sv. Hieronima, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka utorok:           Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša. panny a učiteľky Cirkvi, spomienka streda:            Svätých anjelov strážcov, spomienka piatok:            Sv. Františka Assiského, spomienka nedeľa:         ...

Farské oznamy: 25 – Nedeľa C

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:       Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka piatok:            Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka nedeľa:          Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období    ...

Všetky oznamy