Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Čítanie Božieho slova

Čítanie Božieho slova : modlitba pred čítaním Svätého Písma : Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste....

11. nedeľa B

  Farské oznamy : 11. nedeľa Liturgický kalendár : Štvrtok  : Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, spomienka Nedeľa : Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť, zbierka na dobročinné diela svätého otca. Sväté omše...

10 Nedeľa.

  Farské oznamy  : 10. nedeľa Liturgický kalendár : Pondelok : Sv. Barnabáša, apoštola Streda : Sv. Antona Paduánského, kňaza a učiteľa Cirkvi Nedeľa : 11. Nedeľa  Sväté omše :    ...

9 . Nedeľa

   Farské oznamy : 9. nedeľa Liturgický kalendár : Piatok  : Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť sviatok. Sobota : Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka Nedeľa : 10. Nedeľa Sväté omše :  ...

Najsvätejšej Trojice

  Farské oznamy :   Nedeľa Najsvätejšej Trojice  Liturgický kalendár : Štvrtok : Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok. Piatok : Sv. Justína, mučeníka Nedeľa : 9. Nedeľa  Sväté omše :...

Všetky oznamy