Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Farské oznamy: 20- Nedeľa C

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   LITURGICKÝ KALENDÁR: Utorok:           Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka Streda:           Sv. Pia X., pápeža, spomienka Štvrtok:          Panny Márie Kráľovnej, spomienka sobota:           Sv. Bartolomeja, apoštola,...

Farské oznamy: 19- Nedeľa C

LITURGICKÝ KALENDÁR: Streda:           Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka Štvrtok:          Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť Nedeľa:          Dvadsiata nedeľa v cezročnom období   Sväté omše:     Pondelok 12. 8. Utorok...

Farské oznamy: 18- Nedeľa C

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   LITURGICKÝ KALENDÁR: Utorok:          Premenenie Pána, sviatok Štvrtok:          Sv. Dominika, kňaza, spomienka Piatok:            Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok Sobota:           Sv....

Farské oznamy: 17- Nedeľa C

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   LITURGICKÝ KALENDÁR: Pondelok:      Sv. Marty, spomienka Streda:           Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka Štvrtok:          Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Nedeľa:         ...

Všetky oznamy