Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:            Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka streda:             Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka štvrtok:            Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť nedeľa:            Tretia adventná nedeľa   úmysly svätých...

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: streda:             Sv. Ondreja, apoštola, sviatok sobota:            Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka nedeľa:            Druhá adventná nedeľa   úmysly svätých omší: (28. novembra – 4. decembra 2022) Pondelok P....

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka utorok:            Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka štvrtok:            Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka piatok:             Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka...

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: štvrtok:            Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka nedeľa:            Tridsiata štvrtá nedeľa v cezr. období – Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme   úmysly svätých omší: (14. – 20....

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy