Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: streda:             Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka piatok:             Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok sobota:            Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka nedeľa:            Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období  ...

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: streda:             Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka štvrtok:            Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok piatok:             Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka sobota:            Sv....

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:             Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka streda:             Sv. Jána Zlatústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka štvrtok:            Povýšenie sv. kríža, sviatok piatok:             Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ,...

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: štvrtok:            Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov, spomienka piatok:             Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok nedeľa:            Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období     úmysly svätých...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy