Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: pondelok:       Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka streda:            Sv. Marty, spomienka piatok:            Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka sobota:           Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka nedeľa:          Osemnásta nedeľa...

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: streda:            Sv. Márie Magdalény, sviatok štvrtok:          Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok sobota:           Sv. Jakuba, apoštola, sviatok nedeľa:          Sedemnásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (20. –...

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: streda:            Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka piatok:            Sv. Andreja-Svorada a Bedenikta, pustovníkov, hlavných patrónov diecézy, sviatok nedeľa:          Šestnásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (13. – 19....

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: pondelok:       Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť štvrtok:          Návšteva Panny Márie, sviatok piatok:            Sv. Tomáša, apoštola, sviatok nedeľa:          Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť   úmysly svätých omší: (29....

Všetky oznamy