Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: pondelok:       Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť štvrtok:          Návšteva Panny Márie, sviatok piatok:            Sv. Tomáša, apoštola, sviatok nedeľa:          Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť   úmysly svätých omší: (29....

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: streda:            Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť nedeľa:          Trinásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (22. – 28. júna 2020) Pondelok Neporadza 19.00 Za † František, Alžbeta, deti...

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: piatok:            Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť sobota:           Nepoškvrneného srdca Panny Márie, spomienka nedeľa:          Dvanásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (15 . – 21. júna 2020) Pondelok Neporadza...

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Liturgický kalendár: štvrtok:          Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť sobota:           Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka nedeľa:          Jedenásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (8. – 14 ....

Všetky oznamy