Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:            Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka štvrtok:            Obetovanie Pána, sviatok nedeľa:            Piata nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (30. januára – 5. februára 2023) Pondelok Neporadza 1700...

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:            Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka streda:             Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok štvrtok:            Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka sobota:            Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka...

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:            Sv. Antona, opáta, spomienka sobota:            Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka nedeľa:            Tretia nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (16. – 22. januára 2023) Pondelok Neporadza 1700...

KRST PÁNA

LITURGICKÝ KALENDÁR: nedeľa:            Druhá nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (9. – 15. januára 2023) Pondelok Neporadza 1700 Za † Ladislav Peťovský Utorok P. Lehota 1700 Za † Vincent...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy