Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Čítanie Božieho slova

Čítanie Božieho slova : modlitba pred čítaním Svätého Písma : Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste....

Birmovanci stretnutia+ nácviky, spoveď

Stretunia Birmovanci : vždy v piatok v kaplnke HM 9.2.2018 23.2.2018 9.3.2018 (krížová cesta chlapci) 23.3.2018 (krížová cesta dievčatá) 6.4.2018 20.4.2018 4.5.2018 nácvik na birmovku farský kostol Dolné Motešice 5.5.2018 (sobota)...

1. pôstna nedeľa

  Farské oznamy : 1. pôstna nedeľa    B Liturgický kalendár : Štvrtok  : Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok Nedeľa :2. Pôstna nedeľa.  Sväté omše :     Pondelok 19.2. Utorok 20.2....

6. nedeľa

   Farské oznamy: 6. nedeľa B Liturgický kalendár : Streda : Popolcová streda, Pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Deň pokánia celej Cirkvi. Značenie popolom. Nedeľa :1. Pôstna nedeľa. Sväté omše :...

5. nedeľa

  Farské oznamy : 5. nedeľa B Liturgický kalendár : Streda : Sv. Agaty, panny a mučenice, spomienka Sobota : Sv. Školastiky, panny, spomienka Nedeľa : 6. Nedeľa, detská sv. omša...

4. nedeľa B

   Farské oznamy : 4. nedeľa B Liturgický kalendár : Streda : Sv. Jána Boska, kňaza, spomienka Piatok : Obetovanie Pána, sviatok Sobota : Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka Nedeľa :...

Všetky oznamy