Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: štvrtok:          Sv. Jána Pavla II. pápeža, ľubovoľná spomienka nedeľa:          Tridsiata nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (19. – 25. októbra 2020) Pondelok Neporadza 18.00 Poďakovanie za 75...

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: štvrtok:          Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka sobota:           Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka nedeľa:          Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (12. –...

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: streda:            Ružencovej Panny Márie, spomienka nedeľa:          Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (5. – 11. októbra 2020) Pondelok Neporadza 18.00 Za † František a Anna Peťovskí...

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: utorok:           Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok streda:            Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka štvrtok:          Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka piatok:            Sv....

Všetky oznamy