Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Druhá nedeľa v cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:             Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka piatok:             Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka sobota:             Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých...

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

  KRST KRISTA PÁNA   LITURGICKÝ KALENDÁR: piatok:             Sv. Antona , opáta, spomienka nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (13. – 19. januára 2020) Pondelok Neporadza 14.00...

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Zjavenie Pána, slávnosť nedeľa:           Tretia nedeľa po narodení Pána, Krst Krista Pána, sviatok   úmysly svätých omší: (6. – 12. januára 2020) Pondelok P. Lehota 7.00 †...

Prvá nedeľa po narodení Pána

Nedeľa svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa   LITURGICKÝ KALENDÁR: streda:             Panny Márie Bohorodičky, slávnosť štvrtok:           Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka piatok:             Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka...

Všetky oznamy