Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka štvrtok:            Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť nedeľa:            Desiata nedeľa v cezročnom období     úmysly svätých omší: (4. – 11. júna 2023)...

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka štvrtok:            Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok sobota:             Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka nedeľa:            Deviata nedeľa v cezročnom období...

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: piatok:             Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka nedeľa:            Nedeľa zoslania Ducha Svätého     úmysly svätých omší: (22. – 28. mája 2023) Pondelok Neporadza 1900 Za † z rodiny Múdrej,...

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:            Sv. Jána Nepomuckého, Kňaza a mučeníka, spomienka štvrtok:            Nanebovstúpenie Pána, slávnosť nedeľa:            Siedma veľkonočná nedeľa     úmysly svätých omší: (15. -21. mája 2023) Pondelok Neporadza 1900 Poďakovanie...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy