Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

2. veľkonočná nedeľa

  Farské oznamy 2.Veľkonočná nedeľa Liturgický kalendár: Utorok : Sv. Marka, evanjelistu, sviatok Sobota: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi Nedeľa : 3. Veľkonočná nedeľa Sväté omše     Pondelok...

Veľkonočná nedeľa

  Farské oznamy : Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania. Liturgický kalendár: Pondelok až Sobota : Oktáva Pánovho zmŕtvychvstania. Nedeľa : 2. Veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva, detská sv. omša (zbierka sladkosti) Sväté omše...

Diecézne stretnutie mládeže

Odchod z farnosti pre birmovancov sobota 22.4. 2017 o 7.30 hod viac info : https://www.mladeznitrianskejdiecezy.sk/d-n-e-s

Kvetná nedeľa

   Farské oznamy : Kvetná  nedeľa Liturgický kalendár: Všetky obrady budú vo farskom kostole : Zelený Štvrtok Pánovej večere 18. 00 hod Veľký Piatok , slávenie utrpenia a smrti  Pána Ježiša. Prísny...

Všetky oznamy