Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:             Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka štvrtok:            Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka nedeľa:            Jedenásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (10. – 16. júna 2024)...

DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka streda:             Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka piatok:             Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť sobota:            Nepoškvrneného srdca Panny Márie, spomienka nedeľa:            Desiata nedeľa...

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

LITURGICKÝ KALENDÁR: štvrtok:            Najsvätejšieho  Kristovho tela a krvi, slávnosť nedeľa:            Deviata nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (27. mája – 2. júna 2024) Pondelok Neporadza 1900 Za † Pavol...

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka štvrtok:            Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok nedeľa:            ôsma nedeľa v cezročnom období Najsvätejšej Trojice, slávnosť   úmysly svätých omší:...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy