Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:             Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť nedeľa:            Pätnásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (4. – 10. júla 2022) Pondelok P. Lehota 1900 Za farnosť...

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:             Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka streda:             Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť sobota:            Návšteva preblahoslavenej Panny Márie, sviatok nedeľa:            Štrnásta nedeľa v cezročnom období   úmysly...

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: utorok:             Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, spomienka streda:             Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť piatok:             Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť sobota:            Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka nedeľa:            Trinásta...

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR: pondelok:        Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka štvrtok:            Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť nedeľa:            Dvanásta nedeľa v cezročnom období   úmysly svätých omší: (13. – 19. júna...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy