Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: pondelok:        Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok utorok:            Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka štvrtok:           Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka nedeľa:           Štvrtá nedeľa v cezročnom období    ...

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: štvrtok:           Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka nedeľa:           Tretia nedeľa v cezročnom období     Z dôvodu protipandemických opatrení verejné bohoslužby v našej farnosti nebudú až do odvolania. Akékoľvek otázky ohľadom...

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA KRST KRISTA PÁNA

Liturgický kalendár: nedeľa:           Druhá nedeľa v cezročnom období     Z dôvodu protipandemických opatrení verejné bohoslužby v našej farnosti nebudú až do odvolania. Akékoľvek otázky ohľadom vysluhovania sviatostí, sv. omší a pod. volajte...

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Liturgický kalendár: streda:             Zjavenie Pána, slávnosť piatok:             Panny Márie Bohorodičky, slávnosť nedeľa:           Tretia nedeľa po narodení Pána, krst Krista Pána     Z dôvodu protipandemických opatrení verejné bohoslužby v našej...

Všetky oznamy