Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

Krížové cesty a pomazanie chorých

Krížové cesty :  FARNOSTI  Motešice – Pôst 2017                      Témy krížových ciest: modlí sa farár  Horné Motešice:  každý piatok 18.00 hod....

8. nedeľa A

   Farské oznamy 8.  nedeľa. A Liturgický kalendár: Streda : Popolcová streda, Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Je to dňom pokánia celej Cirkvi Nedeľa...

7. nedeľa A

  Farské oznamy 7. nedeľa. a Liturgický kalendár: Streda : katedra sv. Petra, apoštola, sviatok Štvrtok : Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka Nedeľa : 8. Nedeľa A, Sväté omše  ...

6. Nedeľa A

   Farské oznamy 6. nedeľa. A Liturgický kalendár: Nedeľa : 7. Nedeľa A, Sväté omše     Pondelok 13.2. Utorok 14.2. Streda 15.2. Štvrtok 16.2. Piatok 17.2.  Sobota   18.2. Nedeľa  ...

Všetky oznamy