Pán Ježiš hovorí: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 16-20)

V tomto odkaze Pána Ježiša Cirkev vytvára farnosti, teda spoločenstvá ktoré ohlasujú, svedčia o veľkosti Boha. Aj naša farnosť Motešice je spoločenstvom ľudí, ktorí milujú Boha a chcú ohlasovať zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Farnosť Motešice tvorí 5 obcí : Dolné Motešice - kde sa nachádza aj farský kostol Narodenia Panny Márie z 13 storočia a filiálne obce: Horné Motešice, Neporadza, Peťovka a Petrova Lehota. Samotná farnosť sa nachádza v krásnej prírode, z jednej strany  obklopená horami a z druhej strany úrodnými poľami. Samotná história farnosti siaha až do konca 12 a začiatkom 13 storočia. Je súčasťou starobylého Nitrianskeho biskupstva. Z farnosti vyšli aj mnohé duchovné povolania: kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.

11. nedeľa A

   Farské oznamy  11. Nedeľa Liturgický kalendár Streda: Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, spomienka Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť Sobota : Sv. Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť Nedeľa : 12. Nedeľa...

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

  Farské oznamy : Najsvätejšej trojice Liturgický kalendár Utorok : Sv. Antona Paduánského, kňaza a učiteľa cirkvi, spomienka Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok Nedeľa : 11. Nedeľa Sväté omše    ...

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

  Farské oznamy :  Zoslanie ducha svätého Liturgický kalendár Pondelok : Svätodušný pondelok Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok Nedeľa : Nedeľa Najsvätejšej Trojice, detská sv. omša Sväté...

7. veľkonočná nedeľa

  Farské oznamy : 7.Veľkonočná nedeľa Liturgický kalendár Štvrtok: Sv. Justína, mučeníka, spomienka Sobota : Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka Nedeľa : Nedeľa zoslania Ducha Svätého Sväté omše     Pondelok...

Všetky oznamy