Čo sú sviatosti? 

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich  sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie  nemocných, posvätný stav a manželstvo. Týkajú sa všetkých  období a všetkých dôležitých momentov života kresťana:  dávajú zrod a rast, ozdravenie a poslanie životu viery  kresťanov. Je v tom určitá podobnosť medzi etapami  prirodzeného života a etapami duchovného života.“

SVIATOSŤ KRSTU:

Svätý krst je základom celého kresťanského života,  vstupom do života v Duchu Svätom   a bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.  Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie  deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi  a stávame sa účastnými na jej poslaní: „Krst je sviatosťou  znovuzrodenia skrze vodu a slovo“.

Potreba krstu :

 • krst je nevyhnutne potrebný pre spásu.
 • Tí, čo podstúpia smrť pre vieru, aj keď neprijali krst, ako aj túžba po krste, majú účinky krstu, hoci nie sú sviatosťou.

Účinky krstu :

  • Odpustenie hriechov : Krstom sa odpúšťajú všetky hriechy: dedičný hriech, všetky osobné hriechy a tiež všetky tresty za hriechy.
  • Znovuzrodenie:  Krst nielenže očisťuje od všetkých hriechov, ale z pokrsteného robí i „nové stvorenie“ (2 Kor 5,17),  adoptívneho Božieho syna, ktorý sa stal „účastným na  Božskej prirodzenosti“, Kristovým údom a spoludedičom  s ním, chrámom Ducha Svätého. Najsvätejšia Trojica dáva pokrstenému posväcujúcu  milosť, milosť ospravodlivenia.
  • Krst je nezmazateľný duchovný  znak, krst je pečať, ktorou nás Duch Svätý označil na deň vykúpenia, preto nemožno krst opakovať.Kto môže prijať krst: Každý človek a iba človek, ktorý ešte nebol pokrstený,  je schopný prijať krst“.Krst je potrebné nahlásiť na farskom úrade: vybrať krstných rodičov, absolvovať náuku.
   Ku krstu potrebné: svieca a krstná košieľka.        

SVIATOSŤ BIRMOVANIA :
prijatie sviatosti birmovania je potrebné pre zavŕšenie krstnej milosti. Pán Ježiš prisľúbil apoštolom Tešiteľa Ducha Svätého pred svojím nanebovstúpením.

 • Sväté Písmo : ,,Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste.  Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden.  Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.“Sk 201-4
 • Účinky:

  – plnšie nás zakoreňuje do Božieho synovstva, v ktorom  voláme „Abba, Otče!“(Rim 8,15);
  – pevnejšie nás spája s Kristom;
  – rozmnožuje v nás dary Ducha Svätého;
  – dokonalejšie nás spája s Cirkvou;
  dáva nám zvláštnu silu Ducha Svätého, aby sme šírili a bránili vieru slovom a skutkom ako praví Kristovi  svedkovia, aby sme odvážne vyznávali Kristovo meno  a nikdy sa nehanbili za jeho na kríža.

Udeľuje sa iba raz v živote, vtláča nezmazateľný znak.

Prijímateľ:
Birmovanec, ktorý bol pokrstený a dosiahol vek užívania rozumu, teda minimálne musí mať 14 rokov. Má vyznať vieru, musí byť v stave milosti posväcujúcej. Má mať úmysel prijať sviatosť a byť pripravený vziať na seba úlohu Kristovho učeníka a svedka v spoločenstve Cirkvi.

 SVIATOSŤ EUCHARISTIE: 

Sviatosťou Eucharistie sa ukončuje kresťanské  zasvätenie. Tí, čo boli krstom povýšení do hodnosti  kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení  Kristovi, získavajú v Eucharistii spolu s celým  spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol  zradený ustanovil eucharistickú obetu svojho Tela a svojej  Krvi, aby ňou neprestajne pokračoval v priebehu vekov  v obete Kríža, dokiaľ sám nepríde. Tým zveril Cirkvi, svojej  milovanej neveste, pamiatku svojej smrti a svojho  vzkriesenia: sviatosť nežnosti, znak jednoty, puto lásky,  veľkonočnú hostinu, na ktorej sa prijíma Kristus, duch sa  naplňuje milosťou a dáva sa nám záruka budúcej slávy“.

Eucharistia je „prameň a vrchol všetkého kresťanského  života“. Všetky ostatné sviatosti ako aj všetky cirkevné  služby a apoštolské úlohy sa viažu na Eucharistiu a sú jej  podriadené. Lebo svätá Eucharistia obsahuje celý duchovný  poklad Cirkvi, to jest samého Krista, nášho veľkonočného  Baránka“.

Ustanovenie :  Ježiš si zvolil čas Veľkej noci na splnenie svojho sľubu  v Kafarnaume – dať svojim učeníkom svoje Telo a svoju Krv:

…“Potom vzal chlieb,  vzdával vďaky, lámal ho a dával im hovoriac: „Toto je  moje Telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju  pamiatku!“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril:  „Tento kalich je nová zmluva v mojej Krvi, ktorá sa  vylieva za vás“ (Lk 22, 1820). Svätá omša je pamiatkou Pánovej smrti a zmŕtvychvstania. Kňaz vo svätej omši premení chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša Krista.

Sväté prijímanie:  Prijímať môže každý katolík, ktorý je po prvom svätom prijímaní a je v stave posväcujúcej milosti. Deti v našej farnosti prijímajú v treťom ročníku základnej školy. Podmienkou je, aby dieťa v škole chodilo na hodiny náboženskej výchovy.

Sviatosť spovede….

Sviatosť pomazania chorých….

Sviatosť manželstva….

Sviatosť kňazstva…..

Kresťanský pohreb …..

Informačný servis nitrianskej diecézy