Farské oznamy:  5.Veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza, mučeníka, spomienka, svätá omša v DM

Nedeľa : 6. Veľkonočná nedeľa,

Sväté omše

 

 

Pondelok

15.5.

Utorok

16.5.

Streda

17.5.

Štvrtok

18.5.

Piatok

19.5.

 Sobota

    20.5.

Nedeľa

  21.5.

 Dolné  

 Motešice

   18.00            10.30
 Horné  

Motešice

    18.00

Adorácia

   9.15
Neporadza    

    18.00

    

  7.30

         

   8.00

Petrova      Lehota      18.00         18.00  
Peťovka  

Piatok bude veľkonočná farská adorácia. Klaňať sa Pánovi v Oltárnej Sviatosti je veľká milosť. Pri adoráciách spievame piesne chvál, ktoré nás uvádzajú do modlitby a otvorenosti voči Božiemu hlasu v nás. Znova môžete písať svoje prosby, ktoré budeme predkladať Pánovi v modlitbe. V adorácii môžeme prosiť o požehnanie rodín, o dary, modlitbu, o uzdravenia fyzické, duševné, duchovné, o oslobodenie z rôznych závislostí : od alkoholu, drog, zviazaností…..

V piatok v HM o 18. 00 hod. bude stretnutie birmovancov.

V mesiaci máj sa budeme modlievať Loretánske litánie k Panne Márii.

Ohlášky: Sviatosť manželstva v Trenčíne v kostole sv. Rodiny prijmú: Peter Ševčík, syn Mariána a Ivety r. Mitickej a Kristína Dranačková, dcéra Jozefa a Aleny r. Országhovej.

Úmysly svätých omší

Pondelok Neporadza 18.00 + Oto Žáčik
 

Utorok

 

D. Motešice

 

18.00

 

Za farnosť

 

Streda

 

P. Lehota

 

18.00

 

Za farnosť

 

Štvrtok

 

Neporadza

 

7.30

 

+ Štefan, Karolína, deti

 

Piatok

 

H. Motešice

 

18.00

 

+ Štefan, Štefánia Bližniakoví

Sobota P. Lehota 18.00 + Vincent Čerňanský a rodičia
Nedeľa  

Neporadza

 

8.00

 

+ rodičov Pleslových

 

H. Motešice

 

9.15

 

+ Milan Závodský

D. Motešice 10.30 +Mária, Jozef Hlobeňoví