Farské oznamy : 3. nedeľa B

Liturgický kalendár :

Streda : Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok : Obrátenie sv. apoštola Pavla, sviatok

Piatok : Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Nedeľa : 4 Nedeľa  

Sväté omše :

 

 

Pondelok

22.1.

Utorok

23.1.

Streda

24.1.

Štvrtok

25.1.

Piatok

26.1.

 Sobota

  27.1.

Nedeľa

  28.1.

 Dolné  

 Motešice

   18.00      

 

    10.30
 Horné  

Motešice

         18.00

adorácia

   9.15
Neporadza    18. 00   7.30          

   8.00

Petrova      Lehota       18.00     18.00
Peťovka   

Ak má niekto záujem o Púť do Medžugoria : odchod 20. augusta (pondelok) a príchod 27. Augusta (pondelok) 2018. 5 noci v Medžugorí.

V piatok bude stretnutie birmovancov o 18.00 hod v HM + adorácia. 

Návšteva chrámu cez týždeň. Spoločná modlitba má veľkú silu vo vyprosení mnohých potrieb. Zvlášť svätá omša má veľkú moc. V nej sa uskutočňuje to najsvätejšie čo máme. Živý Boh prichádza skrze Božie slovo a na oltári sa uskutočňuje naša spása. V prijímaní dostávame veľkú milosť a veľký dar. Povzbudzujem Vás, na účasť na svätých omšiach  aj v týždni.

„Na Slovensku, pod záštitou Rady pre mládež a univerzity KBS, sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018 v Prešove. Všetci a zvlášť mladí sú srdečne na toto stretnutie pozvaní. Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa začína 18.1.2018 a prvých 24 hodín je výrazná zľava. Bližšie informácie sú na www.narodnestretnutiemladeze.sk.

 

 

Úmysly svätých omší :

Pondelok Neporadza 18.00 Poďakovanie za 80 rokov života a ochrany PM a BP
Utorok P. Lehota 18.00 + Jaroslav, Oľga a rodičia
Streda D. Motešice 18.00 Za zdravie a BP pre rodinu Novosadových
Štvrtok Neporadza 7.30 + František a Angela a deti
Piatok H. Motešice 18.00 + Emília Lančaričová
Sobota P. Lehota 18.00 + Pavol, syn Ľuboš a st. rodičia
Nedeľa Neporadza 8.00 Poďakovanie za 80 rokov života a ochrany PM a BP
H. Motešice 9.15 + Štefan Jando a rodičia
D. Motešice 10.30 Výročná Oľga Žáková a manž. Alojz