Farské oznamy : 3.Veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár:

Utorok : Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda : Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Nedeľa : 4. Veľkonočná nedeľa, zbierka na kňazský seminár

Sväté omše

 

 

Pondelok

1.5.

Utorok

2.5.

Streda

3.5.

Štvrtok

4.5.

Piatok

5.5.

 Sobota

    6.5.

Nedeľa

   7.5.

 Dolné  

 Motešice

     18.00         10.30
 Horné  

Motešice

    13.00

pohrebná

   

   18.00

adorácia

17.00

Večeradlo

18.00 sv. omša

Neporadza    

    18.00

    

  7.30

         

   8.00

Petrova      Lehota    18.00           9.15
Peťovka   16.00

Vo veľkonočnom období Vás osobitne pozývam, aby ste Pána Ježiša vo svätom prijímaní prijímali čo najčastejšie. Je prvopiatkový týždeň. Spovedám ako vždy 1hodinu pred večernými sv. omšami. Chorých a starých vyspovedám tento mesiac už vo štvrtok od 8. 00 v N, teda hneď po sv. omši a DM a HM  od 9. 00 hod.

Piatok bude veľkonočná farská adorácia. Klaňať sa Pánovi v Oltárnej Sviatosti je veľká milosť. Pri adoráciách spievame piesne chvál, ktoré nás uvádzajú do modlitby a otvorenosti voči Božiemu hlasu v nás. Znova môžete písať svoje prosby, ktoré budeme predkladať Pánovi v modlitbe. V adorácii môžeme prosiť o požehnanie rodín, o dary, modlitbu, o uzdravenia fyzické, duševné, duchovné, o oslobodenie z rôznych závislostí : od alkoholu, drog, zviazaností….. V piatok na adorácii budem každého osobitne žehnať so Sviatosťou Oltárnou.

V sobotu ráno bude svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov a príbuzných vo farskom kostole. Potom bude nácvik s deťmi a brigáda okolo kostola a upratovanie kostola pred 1. Sv. prijímaním.

Keďže máme Mariánsky rok a začíname mesiac máj: V sobotu bude v našej farnosti v kaplnke Horných Motešiciach, mariánske večeradlo s Pannou Máriou, kde budú prítomné aj relikvie bl. Fatimských deti Hyacintu a Františka a svätej krvi sv. Jána Pavla II. Večeradlo bude viesť vdp. Jozef Bagin, ktorý bude slúžiť aj večernú svätú omšu. Pozývam na ňu všetkých farníkov, zvlášť birmovancov. 

V mesiaci máj sa budeme modlievať Loretánske litánie k Panne Márii.

Ohlášky: Sviatosť manželstva v Trenčíne v kostole sv. Rodiny prijmú: Peter Ševčík, syn Mariána a Ivety r. Mitickej a Kristína Dranačková, dcéra Jozefa a Aleny r. Országhovej.

 

Úmysly svätých omší

Pondelok Neporadza  18.00 + Katarína a Anton  Richtarechoví a Jozef a Milan
 

Utorok

 

P. Lehota

 

18.00

 

+ Jozef, Katarína a syn Jozef

 

Streda

 

D. Motešice

 

18.00

 

Za šťastnú operáciu

 

Štvrtok

 

Neporadza

 

7.30

 

Poďakovanie za šťastnú operáciu a prosba o BP

 

Piatok

 

H. Motešice

 

18.00

 

+ Vilma Žovčíková a rodičia z oboch strán

Sobota Peťovka 16.00 + výročná Mária Richtárechová
H. Motešice 18.00 + Štefan Pšenák a rodičia Mária a Michal
Nedeľa  

Neporadza

 

8.00

 

+ z rodiny Kopeckej a Koráňovej

 

P. Lehota

 

9.15

 

+ Mária, Michal a Mária

 

D. Motešice

 

10.30

 

Poďakovanie za 60 rokov života a prosba o BP a pomoc PM.