Farské oznamy : Veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár :

Celý týždeň prežívame oktávu Pánovho zmŕtvychvstania.

Nedeľa : 2. Veľkonočná nedeľa , Božieho milosrdenstva

Misijná Púť detí do Rajeckej Lesnej, dňa 11 máj 2019. Z farnosti pôjde autobus, môžete sa prihlásiť.

Sväté omše :

 

 

Pondelok

22.4.

Utorok

23.4.

Streda

24.4.

Štvrtok

25.4.

Piatok

26.4.

 Sobota

  27.4.

Nedeľa

  28.4.

 Dolné  

 Motešice

   8.00    18.00     10.30
 Horné  

Motešice

           18.00

adorácia

   9.15 
Neporadza            7.30     8.00
Petrova      Lehota      18.00  17.00       18.00  
Peťovka     

Všetkým farníkom prajem požehnané sviatky Pánovho zmŕtvychvstania. Celé veľkonočné obdobie sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies kráľovná.

V piatok v HM celo farská veľkonočná adorácia.

Úmysly svätých omší :

Pondelok D. Motešice 8.00 + Augustin Pučik
Utorok P. Lehota 18.00 + Janka, Peter Zuštinoví
Streda P. Lehota 17.00 + Tibor Teplan
D. Motešice 18.00 Za farnosť
Štvrtok Neporadza 7.30 + z r. Ševčovičovej a Obrancovej
Piatok H. Motešice 18.00 + Jozefína, Anton Mitickí
Sobota P. Lehota 18.00 + Emil Donko
Nedeľa Neporadza 8.00  + Juraj Konta
H. Motešice 9.15 + Miroslav, Terézia, Július a rodičia
D. Motešice 10.30 Poďakovanie za 30 r. manž. života manželov Kopeckých a prosba o BP