LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:            Obetovanie Panny Márie, spomienka

streda:             Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

piatok:             Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

nedeľa:            Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

 

 

úmysly svätých omší: (20. – 26. novembra 2023)

Pondelok Neporadza 1300 Za † František Rychtárech                                   (pohrebná)
P. Lehota 1700 Za duše v očistci
Utorok Neporadza 1700 Za † Rudolf a Amália Laššoví
Streda D. Motešice 1700 Za † Jozef a Anna Richtarechoví a syn Michal
Štvrtok Neporadza 1700 Za † Rudolf a Mária Tunegoví
Piatok H. Motešice 1700 Za † Štefan a Emília Koišoví
Sobota P. Lehota 1700 Za † Viktor a Anton
Nedeľa Neporadza   800 Za †  Ján Fiala
H. Motešice   915 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
D. Motešice 1030 Za farnosť

 

  1. HKSD – eRko pozýva deti na stretnutie do kultúrneho domu v Horných Motešiciach v sobotu 25. novembra o 1400
  2. Na budúcu nedeľu na sviatok Krista Kráľa sa vo farskom kostole po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na tento deň, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  3. Na prestavbu fary a pre potreby farnosti prispel v minulom týždni Bohu známy z Neporadze 100,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

18. novembra 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy