Farské oznamy : Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvyvstania

Liturgický kalendár :

Celý týždeň prežívame oktávu Pánovho zmŕtvychvstania.

Nedeľa : 2.Veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva

Sväté omše :

 

 

Pondelok

 2.4.

Utorok

3.4.

Streda

4.4.

Štvrtok

5.4.

Piatok

6.4.

 Sobota

   7.4.

Nedeľa

    8.4.

 Dolné  

 Motešice

    8.00    18.00      

  10.30

 Horné  

Motešice

      18.00

adorácia

   9.15
Neporadza   7.30           8.00
Petrova      Lehota      18.00     18.00   
Peťovka   17.00   

Celé veľkonočné obdobie sa modlíme namiesto Anjel Pána, Raduj sa nebies Kráľovná….

V piatok bude veľkonočná adorácia v HM a zároveň bude stretnutie birmovancov. Sv. a adoráciu bude hudobne sprevádzať spoločenstvo mladých z Trenčína. Po adorácii bude krátke stretnutie a potom bude spoločná modlitba chvál.

Všetkým farníkom prajem požehnané sviatky Pánovho zmrtvychvstania. 

Úmysly svätých omší :

Pondelok D. Motešice 8.00 + Edvord a Zita Fialoví, vnuk Peter a zať Ján
Utorok P. Lehota 18.00 + Juliana, Štefan, Júlia
Streda D. Motešice 18.00 + Roman
Štvrtok Neporadza 7.30 + Klára, Ján a Helena Miklisoví
Piatok H. Motešice 18.00 + Pavol Juraček a syn Peter
Sobota Peťovka 17.00 + Júlia, Štefan, Pavlina, Leopold, Štefan a syn Štefan Richterechoví
P. Lehota 18.00 + Adelka
Nedeľa Neporadza 8.00 + Alojzia, Jozef Peťovský
H. Motešice 9.15 + Michal Bučko
D. Motešice 10.30 + z rodiny Lacových, Ján, Jozef